Printer-friendly version Send to friend

Preventivni program

Šta nam je doneo visoko naučno-tehnološki progres u 20. veku?

Bolji i lakši život? Duži život? Više radosti?

Trebalo bi da je tako.

Ali, s druge strane, taj isti naučno-tehnološki progres doneo je – ubrzanje tempa života, što je za sobom povuklo promenu načina ishrane; smanjenje fizičke aktivnosti zbog tehnoloških “olakšica”; drastičnu promenu ekoloških uslova i mnogo drugih negativnosti.

Preventivni program

Kao neizbežna posledica navedenog, pojačana je dinamika već poznatih oboljenja ali su se, nažalost, u velikom broju pojavile nove bolesti vezane za poremećaje metabolizma i narušavanje imunoloških procesa. Ta oboljenja, po pravilu, imaju hroničan tok i troše zaštitne mehanizme organizma što, opet, umnogome smanjuje kvalitet življenja.

Po podacima svetske zdravstvene organizacije  zdravlje čoveka zavisi od:
 

 • lekarske intervencije -12%
 • ekoloških uslova  života i rada - 20%
 • genetskih faktora - 20%
 • načina života pojedinca - 48%

Ovi statistički podaci za nas znače samo jedno:

Mi odlučujemo o našem zdravlju. Mi smo odlučili da budemo zdravi, preduzimajući sve da do bolesti ne dođe, jer srž brige o sebi nalazi se u preventivi.

O tome govore i napori klasične medicine koja se sve više usmerava baš ka preventivi.

Promene u našem organizmu se dešavaju ispotiha, podmuklo i duže vremena ostaju neprepoznate. Najčešće se pravdamo prolećnim ili zimskim umorom, promenom vremena, prezaposlenošću itd.

Jedan od osnovnih postulata biofizičke medicine jeste da se početak svake bolesti dešava na nivou biopolja u vidu disharmoničnih talasa i energetskih blokada koji ometaju prirodno kruženje energije kroz organizam (tzv. preklinička faza bolesti). Ovaj proces se odigrava neprimetno za pojedinca, ali se ne može detektovati ni dijagnostičkim metodama konvencionalne medicine.

S vremenom, kao direktna posledica te energetske disharmonije, nastaje organsko oboljenje koje obično zahteva dugotrajno lečenje i velika lična odricanja.

Poslednjih godina, u preventivnoj kontroli se primenjuju funkcionalni testovi iz domena biofizičke medicine koji otkrivaju poremećaje u protoku energije i slabljenje unutrašnjih samoregulatornih  mehanizama  mnogo pre nego što se bolest ispolji na fizičkom nivou (zapravo, bolest se otkrije kada ona još to nije u klasičnom poimanju te reči).

Aparaturne metode koje koristimo u ordinaciji (Imago-biorezonantni skener, kardiotahometar, kvantni analizator)  otkrivaju  i prate ovaj suptilni transfer patologije sa energetsko-biofizičkog  na biohemijsko-organski nivo.

Aparaturne metode predstavljaju svojevrstan skrining (preventivni) test koji omogućava:

 • funkcionalno skeniranje organizma u celini i detektovanje energetskih poremećaja i blokada
 • otkrivanje  potencijalno slabih polja
 • procenu stanja najbitnijih samoregulatornih, adaptacionih i detoksikacionih   kapaciteta
 • sagledavanje stepena destruktivnog delovanja stresa na organizam
 • uvid u  ukupne raspoložive energetske rezerve organizma i odnos između ciklusa priliva i odliva energije
 • određivanje biološke starosti organizma (tj. da li je organizam stariji ili mlađi od svoje hronološke starosti)
 • procenu  funkcionalnosti  energetskog  polja  (AURA), energetskih  centara (ČAKRI)  i energetskih  kanala unutar tela  (AKUPUNKTURNI  MERIDIJANI)
 • procenu deficitarnih stanja (minerali, vitamini).

Ovakvom vrstom pregleda pacijent dobija mogućnost  da oslušne mudrost svoga tela i otkrije kako ono funkcioniše na najskrivenijim nivoima i da sazna da li mu je i u kom delu potrebna pomoć, podrška ili prosto pažnja.

Takva vrsta pregleda pruža pacijentu i neprocenjivu informaciju o svemu onome što sâm može da uradi, a lekaru kojim putem da usmeri terapijski postupak.

Naše isceljenje počinje onog trenutka kada mu krenemo u susret, slobodno i u skladu sa prirodnim energetskim načelima.

Preventivni program