Printer-friendly version Send to friend

Kardiotahometar

KARDIOTAHOMETAR  predstavlja   dijagnostički  sistem   za brzu procenu funkcionalnog stanja organizma.

Parametri koji se dobijaju  testom  odslikavaju  stanje  najbitnijih regulatornih  sistema  čije je normalno funkcionisanje osnov dobrog zdravlja. Sistemsko progresivno slabljenje tih mehanizama regulacije neminovno dovodi do  trajnog  narušavanja  zdravstvenog stanja i „pucanja’’ različitih karika koje predstavljaju slabo mesto pojedinca.
Šta se može sagledati  ovim testom?
  1. ELEKTROKARDIOGRAFSKI  ZAPIS 
  2. Stanje VEGETATIVNOG  NERVNOG  SISTEMA  (simpatički i parasimpatički nervni sistem), koji održava funkciju svih unutrašnjih  organa reagujući operativno na  sve spoljne i unutrašnje promene)
  3. Stanje NEUROHUMORALNE  REGULACIJE  (upravlja sastavom i strukturom  biohemijskih supstanci, obezbeđujući  stabilnost unutrašnje sredine organizma i njegovu adaptaciju na sve uslove života)
  4. Prikaz ENERGETSKE  PIRAMIDE (ukazuje na ukupne raspoložive energetske rezerve organizma i na odnos između ciklusa priliva i odliva energije) 
  5. Prikaz GERONTOLOŠKE KRIVULJE (daje uvid da li  funkcionalno stanje organizma odgovara  realnim godinama pacijenta  ili je  njegova biološka starost veća, odnosno  manja od hronološke)
  6. Indeks PSIHOEMOCIONALNOG  STANJA (odslikava stepen destruktivnog delovanja stresa na organizam) 
  7. STANJE ADAPTACIONIH  KAPACITETA  I  STEPEN  HARMONIZACIJE    FUNKCIJE  SVIH  UNUTRAŠNJIH  ORGANA (na osnovu usklađenosti  njihovih bioritmova  može se odrediti kvalitet i vitalnost organizma i  stepen  njegove ukupne odbrane)
  8. Indeks UKUPNOG  ZDRAVLJA  
  9. Grafički prikaz  jačine energetskog  polja  organizma (AURA), energetskih  centara (ČAKRI)  i energetskih  kanala unutar tela  ( AKUPUNKTURNI  MERIDIJANI) 
Test je nezamenljiv kod  brze procene  zdravstvenog stanja pacijenta jer upućuje na segmente u kojima  treba napraviti neophodne  promene, usmeravajući pritom i lekara  na izbor  adekvatnih  terapijskih procedura.
Kardiotahometar
Kardiotahometar